Premis Marco de Oro
AVÍS LEGAL  

1.- Titularitat del Portal

FIRA BARCELONA amb domicili a Barcelona, Avinguda Reina M. Cristina s/n i NIF Q-0873006-A, Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, llibre I, és la titular del portal firabcn.com (d’ara endavant, el Portal) i el posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis, congressos, salons i fires de la FIRA com de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

2.- Comunicació dels noms de domini de FIRA als Registres corresponents

FIRA declara haver comunicat al Registre de Fires els noms de domini actualment en ús, de conformitat amb el disposat en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

3.- Condicions Generals d’Utilització i Acceptació d’aquestes

Les presents condicions generals d’utilització del portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que s’hi presten així com qualssevulla altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de FIRA BARCELONA i la regulació de l’ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del portal suposen l’acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació i de qualssevulla altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de FIRA.

FIRA podrà en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s’hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions al portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL

1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FIRA de Barcelona informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a la FIRA i sota la seva responsabilitat, fitxer que ha estat degudament comunicat al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades amb el número 2001920004 de codi de registre.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació i prestació dels serveis oferts pel Portal, així com per a la realització d’activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de correus electrònics.

1.1.- Consentiment de l’Usuari: L'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials que puguin generar-s’hi, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del Portal on se sol·licitin aquestes, l’Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle o a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels presents drets.

1.2.- Drets de l’Usuari: L’Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos descrits anteriorment.

Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l’Usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a FIRA BARCELONA, Av. Reina M. Cristina s/n, 08004 Barcelona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça (datos@firabcn.es).

1.3.- Mesures de seguretat: FIRA BARCELONA declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s’ha disposat al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

1.4.- Cookies: FIRA informa l’Usuari que per tal d’accedir a alguna part dels continguts del Portal, pot ser necessari emplenar prèviament els fitxers d’alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment, i amb l’objectiu de millorar els seus serveis, FIRA podrà activar programes “cookies” a través dels quals s’obtinguin dades de l’usuari.

2.- Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d’hiperenllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de LA FIRA o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de LA FIRA.

2.2.- FIRA no serà responsable de la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que pogués derivar-se de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software que pertanyin a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls al Portal.

2.3.- En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectuï renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FIRA o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de LA FIRA per part dels expositors als salons corresponents als seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per FIRA.

2.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de LA FIRA.

Els enllaços que s’hi estableixin hauran d’efectuar-se a la pàgina principal de LA FIRA o, si escau, a aquella que la mateixa FIRA estableixi, sent aquest enllaç absolut i complet de forma que porti l’Usuari al lloc web de la FIRA que haurà de contenir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5. FIRA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s’hi estableixin mitjançant vincles al Portal, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.


3.- Responsabilitat de FIRA BARCELONA

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

FIRA únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de FIRA.

No obstant això, FIRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i amb l’estat de la tecnologia, per tal de garantir el funcionament del Portal i evitar-hi l’existència i la transmissió de virus i d’altres components que puguin perjudicar l’Usuari.


4.-Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bon costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

5.- Comunicacions comercials

FIRA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb total respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el consentiment de l’Usuari serà degudament recaptat en el moment de recollir les dades corresponents.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a FIRA tornant l'e-mail que rebi i indicant REVOCAR o ELIMINAR, o dirigint un correu electrònic a l'adreça: datos@firabcn.es

6.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular del Portal es regiran pel disposat a la normativa vigent respecte de la legislació aplicable i de la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, LA FIRA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetent als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

1.1.- Les presents Condicions Generals de Contractació, juntament amb les condicions particulars que, si escau, s’estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre FIRA BARCELONA i els expositors que contractin els serveis oferts a través del Portal.

1.2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades d’acord amb el que disposa la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament del article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i, si escau, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

1.3.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l’acceptació de l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal i, si escau, de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

1.4.- FIRA BARCELONA informa que els tràmits per tal d’efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits a les presents condicions i aquells que s’indiquin en pantalla, que facin referència a cada servei concret per tal que l’Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i completa, amb una antelació mínima de tres dies a la contractació del servei. L’ Usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per tal d’obtenir la prestació del corresponent servei.

1.5.- Tota la informació proporcionada a FIRA durant els processos de contractació serà emmagatzemada de forma que l’Usuari podrà sol·licitar informació referent a les seves operacions efectuades durant els 3 mesos anteriors i sempre amb prèvia petició per fax o per e-mail dirigida a FIRA.

1.6.- Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del present Portal, FIRA podrà proporcionar a l’Usuari un nom d’Usuari i un “Password” o contrasenya. El Nom d’Usuari i el Password facilitats són elements identificadors que habiliten l’Usuari per accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. FIRA podrà realitzar modificacions després d’avisar prèviament l’Usuari, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

1.7.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per accedir al Portal i a la prestació de serveis de FIRA seran a compte exclusiva de l’Usuari, així com qualssevol impostos o despeses d’altre tipus que la prestació de serveis pogués produir.

1.8.- Els contractes celebrats a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola que serà d’aplicació en tot allò no contemplat en les presents condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, LA FIRA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetent als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 
 

Inici

Informació

Expositors

Visitants

Jornades

Premsa

Recinte

Enllaços

Mapa Web